Officers

Anton Volkov
Presclassent

avolkov@mail.bradley.edu
Aleksey Lykov
Vice Presclassent

alykov@mail.bradley.edu
Bradley Lan
Treasurer

blan@mail.bradley.edu
Betsy Podkowa
Secretary

epodkowa@mail.bradley.edu
Evan Dinelli
Webmaster

edinelli@mail.bradley.edu